تاثیر پوشش بر جامعه Tag

الیاف پری از شما می پرسد: آیا در لباس خود راحت هستید؟ این سولی است شاید برای بسیاری از ما مطرح باشد و بعضی از ما سریع پاسخ مثبت می دهیم و برخی دیگر با یک پاسخ منفی، خیال خودشان را راحت می کنند. اما...