روانشناسی رنگ نوزاد Tag

اگرچه نوزادان معمولاً بین دو تا سه ماهگی رنگ ها را درک می کنند، اما با بزرگ شدن، متوجه می شوید که واکنش آنها نسبت به رنگهای خاصی بهتر از سایرین است و با دیدن آن رنگ ها عکس العمل های خاص خود را دارند....