صنعت نساجی Tag

جهان از تأثیر منفی مد آگاه‌تر می‌شود و کارآفرینان اجتماعی در حال انجام اقدامات بزرگی برای تبدیل مد سریع به یک صنعت دایره‌ای و پایدار هستند.زیرا حج زیادی از زباله هایی که حاصل تولید لباس است، بر روی هم تلنبار شده است و تبدیل به...