محیط زیست Tag

الیاف مصنوعی قابل بازیافت آینده‌ی دنیای مُد و تکنولوژی صرفاً به‌ خاطر طبیعت نیست زیرا منابع زمین به شدت در حال مصرف شدن هستند و زمان کافی برای تجدید این منابع وجود ندارد. از سوی دیگر نیز استفاده بی حد اندازه از آب و بهره مندی...

تأثیر ضایعات نساجی به کل چرخه عمر تولید را در یک صنعت عظیم در بر می گیرد و برای مقابله با آن از هر زاویه ای نیاز به راه حل های مناسب و کاربردی است. خوشبختانه، افرادی (مانند استفانی) در آن سمت هستند. توجه نکردن...

جهان از تأثیر منفی مد آگاه‌تر می‌شود و کارآفرینان اجتماعی در حال انجام اقدامات بزرگی برای تبدیل مد سریع به یک صنعت دایره‌ای و پایدار هستند.زیرا حج زیادی از زباله هایی که حاصل تولید لباس است، بر روی هم تلنبار شده است و تبدیل به...

یکی از بزرگترین منابع آلودگی و ایجاد زباله برای محیط زیست، حوزه نساجی و پوشاک است که رتبه دوم از نظر جم تولید زباله را در جهان به خود احتصاص داده است. استفاده از البسه مختلف و تشویق به مصرف گرایی سبب شده است تا...