پوشاک و محیط زیست Tag

تأثیر ضایعات نساجی به کل چرخه عمر تولید را در یک صنعت عظیم در بر می گیرد و برای مقابله با آن از هر زاویه ای نیاز به راه حل های مناسب و کاربردی است. خوشبختانه، افرادی (مانند استفانی) در آن سمت هستند. توجه نکردن...